​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​


ประมวลสถิติสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุกปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  X 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/ อังกฤษ​

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ   ภาค

  • เป็นการนำเสนอข้อมูลสำคัญ  23  สาขา  ได้แก่ 
       - สถิติประชากรศาสตร์  ประชากรและเคหะ 
        - สถิติแรงงาน 
       - สถิติการศึกษา  การฝึกอบรม  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รวมถึงสถิติสื่อมวลชน
       - สถิติสุขภาพ   สถิติสวัสดิการสังคม   สถิติเกี่ยวกับหญิงชาย
        - สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 
        - สถิติด้านสังคม  ประชากรศาสตร์  และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สถิติบัญชีประชาชาติ
        - สถิติการเกษตร   การป่าไม้   และการประมง   สถิติอุตสาหกรรม   สถิติพลังงาน
        - สถิติการค้าส่ง  ค้าปลีก  และการค้าระหว่างประเทศ   สถิติการขนส่ง
        - สถิติการสื่อสาร  รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สถิติการท่องเที่ยว
        - สถิติเงินตรา  การเงิน  การประกันภัย  และดุลการชำระเงิน  สถิติการคลัง   สถิติราคา
        - สถิติวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิทธิบัตร   สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ
       - สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        - สถิติอุตุนิยมวิทยา

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

T5-002-F-54-00-000-000-B

พ.ศ. 2554

-

เอกสาร

211

150

22