​​​​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​

เรื่องเล่า... จากตัวเลข

กำหนดการออกหนังสือ :  -
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     14.5 X 21.0 ซม
ภาษาที่นำเสนอ          : ไทย

นำเสนอข้อมูล

• เป็นการนำเสนอข้อมูลสำคัญ 23 สาขา ได้แก่
 • สาขาเกษตรและประมง
 • สาขาอุตสาหกรรม
 • สาขาพลังงาน
 • สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิทธิบัตร
• สังคม
 • สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
 • สาขาแรงงาน
 • สาขาการศึกษา
 • สาขาสุขภาพ
 • สาขาสวัสดิการสังคม
 • สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
 • สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
• สิ่งแวดล้อม
 • สาขาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุตุนิยมวิทยา
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T1-004-B-56-00-000-000-B

พ.ศ. 2556

-

เอกสาร

156

แจกฟรี

-