​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​สถิติ : ใครได้ใช้ประโยชน์ 2557

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     21.0 X 29.5 ซ.ม 
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

  

 • นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ ภาค
  • การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ
             - สถิติผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2553-2557 
             - ร้อยละของความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการปีงบประมาณ 2552-2556
  • ตัวชี้วัดที่สำคัญจากโครงการสำมะโน/สำรวจ
  • การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
             - การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเชิงลึก 
             - ผู้รับบริการทางระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
             - การเผยแพร่เอกสารรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
             - การอ้างอิงทางสื่อสิ่งพิมพ์
  • แผนงานผลิตข้อมูลสถิติในช่วง 4 ปี (2557-2560)
  • การเผยแพร่เอกสารรายงาน ปีงบประมาณ 2557
  • ข่าวเด่นที่นำข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปอ้างอิง

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T4-004-B-57-00-000-000-T

2557

-

เอกสาร

325

แจกฟรี

-

 

.