สำมะโนการเกษตร

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 10 ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤ


​รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร รายภาค
· ลักษณะที่สำคัญของผู้ถือครองทำการเกษตร
· เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ลักษณะการถือครองที่ดิน
· การใช้ปุ๋ยและการป้องกัน / กำจัดศัตรูพืช
· ลักษณะทางด้านประชากรและการทำงาน
· รายได้และหนี้สินของครัวเรือน
· การจ้างลูกจ้างทำงานเกษตร             

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 10 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ
รหัสเอกสารไตรมาส/เดือน/ปีภาค/จังหวัดรูปแบบจำนวนหน้าราคา/บาทค่าส่ง(ลงทะเบียน)
    E1-002-F-46-00-000-000-B
    E1-002-F-46-00-000-R01-B
    E1-002-F-46-00-000-R03-B
    E1-002-F-46-00-000-R04-B
    E1-002-F-46-00-000-R06-B
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
ทั่วราชฯ
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้

CD-Rom
CD-Rom
CD-Rom
CD-Rom
CD-Rom

 

162
161
160
200
182
410
480
480
540
480
16
16
16
16
16