สำมะโนอุตสาหกรรม

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 10 ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  20.5 x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

​    ​

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค  

· ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
         -  จำนวนและขนาดของสถานประกอบการ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
         -  การส่งออกและประเทศที่ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ 
         -  อัตราการใช้กำลังการผลิต 
         -  หมวดอุตสาหกรรม
· ข้อมูลสถิติที่สำคัญจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการและหมวดอุตสาหกรรม
         -  คนทำงานและค่าตอบแทนแรงงาน
         -  มูลค่าผลผลิต ค่าใช้จ่ายขั้นกลางและมูลค่าเพิ่ม
         -  มูลค่าผลผลิตและมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ 
· การเปรียบเทียบการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมการผลิตในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 10 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  20.5 x 29.5  ซม.
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ
รหัสเอกสารไตรมาส/เดือน/ปีภาค/จังหวัดรูปแบบจำนวนหน้าราคา/บาทค่าส่ง(ลงทะเบียน)
E1-005-F-50-00-000-000-B
E1-005-B-50-00-000-000-T
E1-005-F-50-00-000-R01-B
E1-005-F-50-00-000-R02-B
E1-005-F-50-00-000-R03-B
E1-016-F-50-00-000-R04-B
E1-016-F-50-00-000-R05-B
E1-016-F-50-00-000-R06-B
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
ทั่วราชอาณาจักร
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
CD-Rom
Pocket book
เอกสาร
เอกสาร
CD-Rom
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
423
46
422
423
439
310
419
431
420
แจกฟรี
420
420
420
420
420
420
16
-
58
13
16
58
58
58