ติดต่อขอรับบริการ / กระบวนการให้บริการข้อมูล

สามารถติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ขอข้อมูลโดยตรงที่สานักงานฯ​​
​ส่วนกลาง : กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภัก​ดี
(ฝั่งทิศใต้) ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
ส่วนภูมิภาค : สานักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ​
2. ไปรษณีย์(จดหมาย) จัดส่งมาที่ : กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210​
3. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)​​ E-mail address : services@nso.go.th​
4. โทรศัพท์​ หมายเลข 0 2141 7500-03​
5. โทรสาร​ หมายเลข 0 2143 8132​
6. เว็บไซต์​ www.nso.go.th​
7. เว็บบอร์ด และ Facebook
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ​
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND​​

​​