​ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ​


     ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

วัน เดือน ปีเกิด : มิถุนายน 2498

​ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

- รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (นักปกครอง 9) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (บุคลากร 8) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาวชิรมงกุฎ

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก