ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายภุชพงค์  โนดไธสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

​E-mail : ​​putchapong.n@nso.go.th

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

E-mail : ajin.j@nso.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

-ว่าง-

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

E-mail : -

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

​​​ -ว่าง-

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

E-mail : - ​

ภาพผู้ตรวจราชการกรม

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

 

ผู้ตรวจราชการกรม

 

E-mail : wanphen@nso.go.th

ภาพผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร

 

ผู้ตรวจราชการกรม

 

E-mail : ubol.r@nso.go.th

ภาพผู้ตรวจราชการกรม

นางอรวรรณ สุทธางกูร

 

ผู้ตรวจราชการกรม

 

E-mail : oarawan@nso.go.th

ภาพผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์

 

ผอ. สำนักบริหารกลาง

 

E-mail : krissana@nso.go.th

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธารธรรม อุประวงศา

 

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

E-mail : tharntham.u@nso.go.th

ภาพนางสาวสุพาพร

นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ

 

ผอ.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

 

E-mail : supaporn@nso.go.th

ภาพนางสาวบงกช

นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์

 

ผอ.สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ

 

E-mail : bongkoj@nso.go.th

blank

-ว่าง-

 

ผอ. สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

 

E-mail : -

blank

-ว่าง-​

 

ผอ. สำนักสถิติพยากรณ์

 

E-mail : - ​

ภาพนายอานนท์

นายอานนท์ จันทวิช

 

ผอ.สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

 

E-mail : anonjun@nso.go.th

ภาพนางสุรีรัตน์

นางสาวสุวรรณี วังกานต์

 

ผอ. สำนักสถิติสาธารณมติ

 

E-mail : suwannee@nso.go.th​