ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายภุชพงค์  โนดไธสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

​E-mail : ​​putchapong.n@nso.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางนวลนภา ธนศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

E-mail : nuannapa@nso.go.th

ภาพนายอาจิณ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

E-mail : ajin.j@nso.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

​​​นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

E-mail : tanate.r@nso.go.th

ภาพผู้ตรวจราชการกรม

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

ผู้ตรวจราชการกรม

E-mail : wanphen@nso.go.th

ภาพผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร

ผู้ตรวจราชการกรม

E-mail : ubol.r@nso.go.th

ภาพผู้ตรวจราชการกรม

นางอรวรรณ สุทธางกูร

ผู้ตรวจราชการกรม

E-mail : oarawan@nso.go.th

ภาพผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์

ผอ. สำนักบริหารกลาง

E-mail : krissana@nso.go.th

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธารธรรม อุประวงศา

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-mail : tharntham.u@nso.go.th

ภาพนางสาวสุพาพร

นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ

ผอ.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

E-mail : supaporn@nso.go.th

ภาพนางสาวบงกช

นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์

ผอ.สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ

E-mail : bongkoj@nso.go.th

ภาพนางธัญญลักษณ์

นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์

ผอ. สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

E-mail : lakkana@nso.go.th

ภาพนางสาวรวมพร

นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล

ผอ. สำนักสถิติพยากรณ์

E-mail : ruam@nso.go.th

ภาพนายอานนท์

นายอานนท์ จันทวิช

ผอ.สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

E-mail : anonjun@nso.go.th

ภาพนางสุรีรัตน์

นางสาวสุวรรณี วังกานต์

ผอ. สำนักสถิติสาธารณมติ

E-mail : suwannee@nso.go.th​