ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายภุชพงค์  โนดไธสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

​E-mail : ​​putchapong.n@nso.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

E-mail : ajin.j@nso.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

E-mail : wanphen@nso.go.th​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

​​​ นายวิชัย ประทีปทิพย์​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

E-mail : wichaipathipthip@gmail.com ​

ภาพผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางอำไพ จิตรแจ่มใส

ผู้ตรวจราชการกรม

E-mail : ampai.j@nso.go.th, ampai.j@nso.mail​.go.th​​​

ภาพผู้ตรวจราชการกรม

นางหทัยชนก พรรคเจริญ

ผู้ตรวจราชการกรม

E-mail : hatainok@nso.go.th

ภาพผู้ตรวจราชการกรม

-ว่าง-

ผู้ตรวจราชการกรม

E-mail : -

NoImage

นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข​

​​เลขานุการกรม

E-mail :​ sirima@nso.go.th

ภาพนางสาวบงกช

นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์

ผอ.กองนโยบายและวิชาการสถิติ

E-mail : bongkoj@nso.go.th

blank

นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร

ผอ. กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

E-mail : ubol.r@nso.go.th

blank

นางอรวรรณ สุทธางกูร

ผอ. กองสถิติพยากรณ์

E-mail : oarawan@nso.go.th​

ภาพนางปัทมา

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์

ผอ.กองสถิติสังคม

E-mail : krissana@nso.go.th

ภาพนางน้ำผึ้ง

นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ

ผอ.กองสถิติเศรษฐกิจ

E-mail : supaporn@nso.go.th​

ภาพนางสาวสุวรรณี

นางสาวสุวรรณี วังกานต์

ผอ. กอง​​สถิติสาธารณมติ

E-mail : suwannee@nso.go.th​

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธารธรรม อุประวงศา

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-mail : tharntham.u@nso.go.th

NoImage

นายธเนส โกมลวิภาต

ผอ.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

E-mail : tkomol@nso.go.th