ผู้บริหารเทคโนโ​​ลยีสารสนเทศระดับสู​​ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ ​

 

  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​

 

  E-mail : krissana@nso.go.th​​


วุฒิการศึกษา​
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ​​
ประวัติการทำงาน
  • รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (8 ก.ค.63 - ปัจจุบัน)
  • ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม (4 ม.ค.62 - 7 ก.ค.63 )
  • เลขานุการกรม (5 ต.ค.60 - 3 ม.ค.62)
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (7 ต.ค.57 - 4 ต.ค.60)
  • นักวิชาการสถิติเชี่ยวชาญ ปฏฺิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบสถิติ
    สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ  (11 มี.ค.57 - 6 ต.ค.57)