ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู​​ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางนวลนภา ธนศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

E-mail : nuannapa@nso.go.th


วุฒิการศึกษา
  • พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ศ. 2538 ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. 2521 : กองประมวลผลสถิติ สำนักงานสถิตแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2536 : กองวิชาการประมวลผลข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2545 : ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • พ.ศ. 2545 : กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2551 : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2552 : ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2555 : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2558 : รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ​