ผู้บริหารเทคโนโ​​ลยีสารสนเทศระดับสู​​ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

 

  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​

 

  E-mail : ajin.j@nso.go.th​


วุฒิการศึกษา
 • พ.ศ. 2524 ปริญญาตรี : สถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2529 ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
 • พ.ศ. 2535 ปริญญาโท : Computer Science La Trobe University Australia
 • พ.ศ. 2538 ปริญญาเอก : Computer Science La Trobe University Australia
 • พ.ศ. 2560 ปริญญาตรี : นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2530​ : อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2540 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2547 : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. 2549 : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. 2550 : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. 2551 : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. 2554 : ผู้อำนวยการสำนักกิจการระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. 2557 : ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. 2557 : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. 2558 : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. 2558 : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. 2558 : รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ