ผู้บริหารเทคโนโ​​ลยีสารสนเทศระดับสู​​ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  นางสา​ววันเพ็ญ พูลวงษ์

 

  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​

 

  E-mail : wanphen@nso.go.th​


วุฒิการศึกษา
  • พ.ศ. 2527 ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พ.ศ. 2529 ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. 2536 : สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2542 : สถิติจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2554 : ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2560 : รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
​​​