รายนามผู้บริหารอดีต

ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางอรวรรณ สุทธางกูร

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

- ว่าง ​-

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

มี.ค. 2563 - ก.ย. 2563

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายวิชัย ประทีปทิพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางอรวรรณ สุทธางกูร​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

พ.ย. 2562 - ก.พ. 2563

- ว่าง ​-

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายวิชัย ประทีปทิพย์​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

- ว่าง ​-

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2562 - พ.ย. 2562

นายภุชพงค์ โนดไธสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายวิชัย ประทีปทิพย์​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

- ว่าง ​-

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2561 - ต.ค. 2562

นายภุชพงค์ โนดไธสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายวิชัย ประทีปทิพย์​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2560 - ต.ค. 2561

นายภุชพงค์ โนดไธสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายวิโรจน์ เลื่อนราม

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2559 - ต.ค. 2560

นายภุชพงค์ โนดไธสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางนวลนภา ธนศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2558 - ต.ค. 2559

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางนวลนภา ธนศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายไพโรจน์ บุญลือ

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางนวลนภา ธนศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายอุดม ภิญโญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2555 - ก.ย. 2557

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางสาวมาลี วงศาโรจน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

พ.ย. 2553 - ก.ย. 2554

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางพรรณวดี พรปฏิมากร

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายวิลาส สุวี

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2552 - ก.ย. 2553

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางพรรณวดี พรปฏิมากร

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายวิลาส สุวี

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552

นางธนนุช ตรีทิพยบุตร

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางพรรณวดี พรปฏิมากร

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นายวิลาส สุวี

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

พ.ย. 2549 - ก.ย. 2551

นางธนนุช ตรีทิพยบุตร

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายอังสุมาล ศุนาลัย

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

 

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2548 - ก.ย. 2549

นายสือ ล้ออุทัย

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายอังสุมาล ศุนาลัย

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

 

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2546 - ก.ย.2548

นายสือ ล้ออุทัย

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายอังสุมาล ศุนาลัย

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายเทอดศักดิ์ แพทยานันท์

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2544 - ก.ย.2546

นายสือ ล้ออุทัย

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางสาวจินตนา เพชรานนท์

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายเทอดศักดิ์ แพทยานันท์

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2543 - ก.ย. 2544

นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายสือ ล้ออุทัย

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางวรัย วรมนตรี

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2542 - ก.ย. 2543

นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายสือ ล้ออุทัย

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายพิชัย ไสยสมบัติ

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2541 - ก.ย. 2542

นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางศศิธร โชติกเสถียร

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายสือ ล้ออุทัย

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2540 - ก.ย. 2541

นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางศศิธร โชติกเสถียร

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางวันเพ็ญ แกล้วทนงค์

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2537 - ก.ย. 2540

นางดวงใจ พุ่มชูศรี

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางศศิธร โชติกเสถียร

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2534 - ก.ย. 2537

นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางดวงใจ พุ่มชูศรี

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

พ.ย. 2532 - ก.ย. 2534

นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางดวงใจ พุ่มชูศรี

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายคเณศวร์ จันทรทรัพย์

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2528 - พ.ย. 2532

นายนิยม ปุราคำ

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางดวงใจ พุ่มชูศรี

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2527 - ก.ย. 2528

นายนิยม ปุราคำ

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายอิทธิ สวรรคทัต

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2524 - ก.ย. 2527

นายอัมพร อรุณรังษี

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายนิยม ปุราคำ

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ต.ค. 2522 - ก.ย. 2524

นายอัมพร อรุณรังษี

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางอรุณี หวั่งหลี

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ธ.ค. 2519 - ก.ย. 2522

นางเอกตริตรา ค้อคงคา

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายอัมพร อรุณรังษี

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

พ.ค. 2514 - ธ.ค. 2519

นาวาเอกขจิต บัวจิตติ ร.น.

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นางเอกตริตรา ค้อคงคา

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ก.ย. 2513 - พ.ค. 2514

พลโทบุญเรือน บัวจรูญ

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นาวาเอกขจิต บัวจิตติ ร.น.

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

พ.ค. 2506 - ก.ย. 2513

นายบัณฑิต กันตะบุตร

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ

นายเดโช สวนานนท์

รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

* จาก พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีผลให้ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ