​​วิสัยทัศน์ :

    “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและส​​ารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ”


 พันธกิจ :

     ๑. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้าง

     ​    ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

     ๒. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้าน

         เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ

     ๓. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

     ๔. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

     ๕. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ​


  ประเด็นยุทธศาสตร์  : 

      ๑. บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศให้มีคุณภาพ 

          ​และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

      ๒. ​พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ 

          ของผู้ใช้ทุกภาคส่วน 

      ๓. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ 

      ๔.​ ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ 


  เป้าประสงค์  : 

     ๑. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมี

         ประสิทธิภาพ

     ๒. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย 

         ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน    

     ๓. บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ

     ๔. ทุกภาคส่ว​นมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ


 
  วัฒนธรรมองค์กร  : 

​     ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.