​​โครงสร้างสำนักงานสถิติแห่งชาติ​

​​​​​

​     ​อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง​

สำนักงานเลขานุการกรม

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 1. ดำเนินการ พัฒนา และจัดทำเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงาน
 2. ดำเนินการวางแผนกำลังคน จัดระบบงานบริหารงานบุคคล และการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
 3. พัฒนาบุคลากรและบริหารองค์ความรู้ของสำนักงานให้แก่ข้าราชการของสำนักงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการพัฒนาและจัดระบบงานการเงิน การบัญชี การบริหาร การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา การดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคดีปกครอง
 6. จัดทำแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของสำนักงาน
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของงาน
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองนโยบายและวิชาการสถิติ

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ
 2. ประสานงาน และหารือร่วมในการจัดทำสถิติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ และให้สอดคล้องกับแผนกำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (๑)
 3. จัดทำแผนสถิติ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงาน
 4. จัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถิติ สำหรับการจัดทำสถิติของประเทศ รวมทั้งประเมินและพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ
 5. จัดทำ ประสานการจัดทำ และพัฒนามาตรฐานสถิติของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 6. ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมวิชาการสถิติ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติ
 7. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจของสำนักงาน
 8. กำหนดกระบวนการสุ่มตัวอย่างและวิธีประมาณค่าสถิติที่เหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ
 9. กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนที่สถิติสำหรับการจัดเก็บข้อมูล
 10. ​ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ในงานเกี่ยวกับสถิติ
 11. เผยแพร่ เสริมสร้างความเข้าใจ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติ
 12. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
 2. ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่สถิติด้วยระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในโครงการสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง
 3. บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหรือโครงการภาครัฐ
 4. ประสานเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการดำเนินงานสถิติ
 5. ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง
 6. ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่าง แก่หน่วยสถิติอื่นๆ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสถิติพยากรณ์

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
 2. จัดทำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคาดการณ์ภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคม
 3. วิเคราะห์ พัฒนา ส่งเสริมการใช้ข้อมูลและสถิติแนวโน้ม การคาดการณ์ภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์
 4. รวบรวมและบูรณาการข้อมูลและสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมจากหน่วยงานต่าง ๆ
 5. จัดทำการนำเสนอข้อมูลและสถิติ   ในรูปแบบต่าง ๆ
 6. เผยแพร่และให้บริการข้อมูลและสถิติแก่ผู้ใช้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งงานห้องสมุด
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย

กองสถิติเศรษฐกิจ

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในระดับมหภาคและระดับย่อย ด้วยวิธีสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างเพื่อใช้ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังทางด้านเศรษฐกิจ
 2. พัฒนาการจัดทำสถิติ และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 3. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการวางแผนจัดทำสถิติด้านเศรษฐกิจ
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ในการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ
 5. ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองสถิติสาธารณมติ

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ต่างๆ ด้วยวิธีการสำรวจตัวอย่าง เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลใช้ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และตัดสินใจ
 2. จัดทำข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชนตามความต้องการของหน่วยงานด้วยวิธีการสำรวจตัวอย่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและการบริหารงาน
 3. ส่งเสริมวิธีการจัดทำข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ
 4. จัดทำข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 5. พัฒนา ส่งเสริมและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการจัดทำการสำรวจตัวอย่างการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล
 6. ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำการสำรวจตัวอย่างด้านความคิดเห็นของประชาชน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย​

กองสถิติสังคม

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านประชากรและสังคม ด้วยวิธีสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง เพื่อใช้ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังทางสังคม
 2. พัฒนาวิธีการจัดทำสถิติ และส่งเสริมการใช้ข้อมูลด้านประชากรและสังคม
 3. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการวางแผนจัดทำสถิติด้านประชากรและสังคม
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป   ในการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างด้านประชากรและสังคม
 5. ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างด้านประชากรและสังคม
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. เสนอแนะนโยบาย วางแผน กำกับ ดูแล ติดตามการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระบบสารสนเทศสถิติ
 2. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบคลังข้อมูลและสถิติและบริหารจัดการฐานข้อมูลสำนักงาน
 3. บริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 4. จัดเตรียมข้อมูลจากสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง บรรณาธิกรลงรหัส บันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
 5. ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย​

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศ เพื่อกำหนดขอบเขตการบูรณาการข้อมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
 2. บูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนทั้งระดับภารกิจและระดับพื้นที่ เพื่อให้มีข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญในฐานข้อมูลกลางของประเทศสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 3. พัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 4. บริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านสถิติของประเทศ ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และระบบนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์
 5. วิเคราะห์และนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศตามมาตรฐานสากลแก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการให้สำนักงาน
 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. ​บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
 2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
 3. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจด้วยตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
 4. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำ การประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
 5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย