กา​รเปิดเผยข้อมูลสาธารณะด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
(
O​pen Data Integrity and Transparency: OIT on Human Resource Management
and Development of the National Statistical Office of Thailand
)

 ข้อ

 ข้อมูล

 ​รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

 ข้อมูลพื้นฐาน
O1  โครงสร้าง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25​  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล​
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ​ 1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล​ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ         ตามแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ      ​​  ​​​​  ​​​​​​ พ.ศ. 2565 - 2568
  

2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี
    งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 – 2568

   3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี
    งบประมาณ
 พ.ศ. 2562 - 2564​
   4. แผนพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
  
    2564
O27​  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
  
  
   2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
   3. การพัฒนาบุคลากร​
   
- ระเบียบการฝึกอบรมด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล
 
 
- หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม​
 
 
- หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม​
 
 
- ผังการฝึกอบรม​
 
 
- การควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการฝึกอบรม​
   4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร​
  
       -  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
      พลเรือนสามัญ ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด​
   5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ​
       มาตรการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน​
       -  ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563
  
  
  
O2​​8  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 1. รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรายงานตัวชี้วัดการ
    บริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนสร้างนวัตกรรมขององค์กร ใน
    การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตลอดจนข้อมูล สถิติ โครงสร้างบุคลากร
    อัตราการเคลื่อนไหวและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล​
   2. เอกสารประเมินสถานภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​
       -  ปี 2564
       -  ปี 2563
       -  ปี 2562
   3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล​
       -  ปี 2563
       -  ปี 2562​
  แบบบรรยายลักษณะงาน
ในตำแหน่งสำคัญ
เชิงยุทธศาสตร์ ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ​
แบบบรรรยายลักษณะงานในตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงานสถิติ
 แห่งชาติ