การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
(
Open Data Integrity and Transparency: OIT on Human Resource Management and Development of the National Statistical Office of Thailand)​

  1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงา​นส​ถิติแห่งชาติ และอำนาจหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ศูนย์/กอง และกลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  3. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล​
  4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  5. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  6. แบบบรรยายลักษณะงานในตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ