​​​เอกสารแจกฟรี 

​ฉบับพกพา


 

สรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ   สรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ : ผลสำรวจ/สำมะโน พ.ศ. 2556

สรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ   ประเด็นเด่นและข้อมูลสำคัญ : ผลสำรวจ/สำมะโน พ.ศ. 2556

  ​สำรวจภาว​​​ะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 52

  การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2552

  ผลสำรวจ/สำมะโน พ.ศ. 2552

  สำรวจอนามัยสวัสดิการและการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2552

  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน พ.ศ. 2551

  การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2551

  สถานภาพอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551

  ภาวะสุขภาพของแรงงานไทย ได้แก่การเจ็บป่วย การมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว และวิธีการรักษาพยาบาล เป็นต้น

  ​สำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551

  สื่อมวลชน (วิทยุและ โทรทัศน์) พ.ศ. 2551

  สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2551

  สำรวจภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

  สรุปผลสำรวจผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550

  การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2550

  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ปี 2550

สำรวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2550

  สำรวจอนามัย สวัสดิการ และการออกกำลังกายของประชาชน พ.ศ. 2550

  สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550

​​​