สื่อประชาสัมพันธ์

    ​แผ่นพับ​

​​
บริการข้อมูลสถิติ 2564 Statistical Service 2021​
QR CODE เอกสารรายงานสถิติ จากการสำมะโน/สำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
​​
บริการข้อมูลสถิติ Statistical Service
​​
สถานะข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2562
​​
Thai Stat
ศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
​​
การขับเคลื่อนตัวชี้วัด SDGs ของประเทศไทย
​​ ผู้ถือครองทำการเกษตรที่ประสบปัญหา/ภัยพิบัติในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ค. 60 - พ.ค. 61) ครัวเรือนเกษตรกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ค. 60 - พ.ค. 61)
​​ ​สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ​​
​​​​
​การให้บริกา​รข้​อมูลส​​ถิติ
แนะนำ สสช
เคล็บไม่ลับกับการจัดทำสถิติ​ ​สถิติพื้นฐานบอกสถานการณ์ประเทศ 56​
​​

สำมะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ.
๒๕๕๓ ส่งโรงพิมพ์
- หน้า 1
- หน้า 2


ที่​สำคัญของประชากรและที่อยู่อาศัยสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓