เอกสาร รายงานและสิ่งพิมพ์​

รา​​ยงานสถิติ​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​

                                

​​

วารสารสถิติรายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557วารสารสถิติรายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2557ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2557
สถิติใครได้ประโยชน์ 2557สถิติใครได้ประโยชน์ 2557
สถิติพื้นฐานบอกสถาน การณ์ประเทศไทย พ.ศ. 2557สถิติพื้นฐานบอกสถาน การณ์ประเทศไทย พ.ศ. 2557
มองจังหวัด ผ่านข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2557มองจังหวัด ผ่านข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2557
วารสารสถิติรายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2557วารสารสถิติรายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2557
มิติหญิงชาย : มุมมองเชิงพื้นที่มิติหญิงชาย : มุมมองเชิงพื้นที่
วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 62 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2557วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 62 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2557
รายงานสถิติรายปี ประเทศไทย พ.ศ. 2557รายงานสถิติรายปี ประเทศไทย พ.ศ. 2557
วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 62 ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2557วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที่ 62 ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2557
Thailand-ASEAN KEY INDICATORS 2014Thailand-ASEAN KEY INDICATORS 2014
ตัวชี้วัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2557ตัวชี้วัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดสำคัญด้านสังคม พ.ศ. 2557ตัวชี้วัดสำคัญด้านสังคม พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557ตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557
สรุปข้อมูลสถิติสำคัญ : ผลสำรวจ/สำมะโน พ.ศ. 2557สรุปข้อมูลสถิติสำคัญ : ผลสำรวจ/สำมะโน พ.ศ. 2557
ประเด็นเด่นและข้อมูลสำคัญ : ผลสำรวจ/สำมะโน ในปี 2557ประเด็นเด่นและข้อมูลสำคัญ : ผลสำรวจ/สำมะโน ในปี 2557
วิเคราะห์เด็กและเยาวชนวิเคราะห์เด็กและเยาวชน
ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557

การตัดสินใจควรใช้สถิติการตัดสินใจควรใช้สถิติ
ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศ พ.ศ. 2556ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศ พ.ศ. 2556
วารสารสถิติรายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2556วารสารสถิติรายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2556
วารสารสถิติรายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2556วารสารสถิติรายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2556
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2556รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2556
มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2556มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2556ตัวชี้วัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2556
สถิติ : ใครได้ประโยชน์ 2556สถิติ : ใครได้ประโยชน์ 2556
วารสารสถิติรายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556วารสารสถิติรายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดสำคัญด้านสังคม พ.ศ. 2556ตัวชี้วัดสำคัญด้านสังคม พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556ตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556
Key Indicators for ASEAN:2013Key Indicators for ASEAN:2013
วารสารสถิติ รายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2556วารสารสถิติ รายไตรมาส _ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2556
รายได้และการกระจาย รายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ระดับจังหวัดรายได้และการกระจาย รายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ระดับจังหวัด
เครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2556เครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแผนที่ความยากจนของประเทศไทย 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย 2556 ภาคกลางแผนที่ความยากจนของประเทศไทย 2556 ภาคกลาง
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย 2556 ภาคใต้แผนที่ความยากจนของประเทศไทย 2556 ภาคใต้
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย 2556 ภาคเหนือแผนที่ความยากจนของประเทศไทย 2556 ภาคเหนือ
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย 2556 ทั่วราชอาณาจักรแผนที่ความยากจนของประเทศไทย 2556 ทั่วราชอาณาจักร