​โครงการฝึกอบรม


​​​         สำนักพัฒนาบุคลากรได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในด้านสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด