สำนักงานสถิติฯ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ใช้ประโยชน์ Big Data จัดทำข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ในระดับจัดจำแนกย่อย

     วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) “โครงการการใช้ประโยชน์ Big Data จัดทำข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ในระดับจัดจำแนกย่อย” ณ ห้องประชุม ๔๐๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************