ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็น

     วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการศึกษาเพื่อยกระดับสำนักงานสถิติแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************