กระทรวงแรงงาน MOU สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ​

             พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยทั้ง ๓ หน่วยงานมีบทบาทให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อให้การสำรวจดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 4785 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​