ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๒

     นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่​

 

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​