สานพลังขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่ : Big Data! Go Together#

     วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “สานพลังขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่ : Big Data! Go Together#” โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และนายวัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “Big Data and Digital Transformation for Public Sector” ดำเนินรายการโดย     นางหทัยชนก พรรคเจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ ณ ห้องประชุม Jupiter ๔ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

*********************************

 

​​​