คณะอนุกรรมการสถิติสาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

     วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​

*********************************