สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
ภายใต้แนวคิด “
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

          วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น ๒ ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับต้องดำเนินตามนโยบายด้านการทุจริตและปฏิเสธการมีพฤติกรรมใดๆ ที่เอื้อต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือรับผลประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ กลุ่มนิติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๒๘๘-๙ หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนที่ติดตั้ง ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​

 

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 4785 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ครบรอบ ๑ ปี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  ​​​