สสช. ปันรัก ปันน้ำใจ

                  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางน้ำผึ้ง เชิดชูพงษ์  ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ พร้อมด้วย นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ  ปานบุญ  สถิติจังหวัดน่าน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม สสช.ปันรัก ปันน้ำใจ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ภายใต้โครงการ สสช.ปันรัก ปันสุข โดยบริจาคเงินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิต และสร้างจิตสาธารณะ เสริมสร้างให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความเสียสละและมีความโอบอ้อมอารีแก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

 

*********************************

 

 

  

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210