การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๓

                 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ   ผู้กำกับงานจังหวัด   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ  ครั้งที่ ๓     โดยมี   นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กล่าวรายงาน     ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210