อบรมเชิงปฏิบัติการ

                 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการศูนย์/กอง/สถิติจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ บี ชั้น ๘ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

*********************************