คณะทำงานวิชาการ ด้านการศึกษา (MICS6)

                    เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานวิชาการ  ด้านการศึกษา  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑   โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย   พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6)  ณ  ห้องประชุม ๓๐๑  ชั้น ๓  ทิศเหนือ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************