ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

             เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการเน็ตประชารัฐและการใช้ประโยชน์ และเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมทวาราวดี  รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210