กระทรวงดีอีขับเคลื่อน Big Data

               ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ครั้งที่ ๒” โดยการนำข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจจากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)    และการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยมี  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ     และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม Can-do-Attitude อาคารบริหาร ๑ ชั้น ๓ มุม D บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210