คณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐

                  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (PMQA)    ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุม ๔๐๑  ชั้น  ๔   สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210