มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สปค.๖๓

                    เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑   นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓   นายอดิศักดิ์ ม่วงคง กองสถิติพยากรณ์  ผู้ชนะการประกวด คำขวัญ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวปาริชาต สุบิน กองสถิติสังคม และผู้ชนะการประกวด ภาพการ์ตูนประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ นายณัฐพล ภู่แก้ว กองสถิติสังคม ในโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************