คณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผล

  การดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ

                   เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑   นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๑     เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และพิจารณาแผนงานโครงการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ณ  ห้องประชุม Brainstorm ชั้น ๒๒   สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า

*********************************