การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับสถิติทางการ

(Big Data for Official Statistics)

           เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับสถิติทางการ (Big Data for Official Statistics) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทาง/กรอบแนวความคิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับสถิติทางการ ผลการดำเนินงาน และกรณีตัวอย่างขององค์การสหประชาชาติ        รวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************