ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

                  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวนภัสสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ กองสถิติสังคม และนางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210