สสช. ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

                       เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   นายอาจิน จิรชีพพัฒนา   รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมด้วย นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม  สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร  และสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี  ร่วมกิจกรรม  สสช. ปลูกป่าชายเลน   ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ สสช.ปันรัก ปันสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ และเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนให้สมบูรณ์ขึ้น ณ บ้านบางบ่อล่าง ตำบลแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 4785โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210