อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดเชียงใหม่

             นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ ในการปฏิบัติ เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของตน  อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศ โดยมี นายกองตรีธารณา  คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ และ ดร. ลักษิกา เจริญศรี เป็นวิทยากรบรรยาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

*********************************