อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

                 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประสานงานโครงการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พระครูสิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร     เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************