การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย

             เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)” เพื่อให้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด SDGs กำหนดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ชุดตัวชี้วัด SDGs ในบริบทประเทศไทยที่ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*********************************