​ 

สำนักงานสถิติฯ ปฏิวัติข้อมูลภาครัฐ

ตั้งเป้า ๑ ปีเห็น “Official Statistics”

                   วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แถลงข่าว “วิสัยทัศน์ สสช.สู่ Official Statistics” เร่งตอบรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดย Upgrade หรือยกระดับองค์กรให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ โดยตั้งเป้า ๑ ปี สสช. สู่ Official Statistics ที่จะผลิตข้อมูลสำคัญสำหรับทำตัวชี้วัดของประเทศ และผลักดันการสร้างมาตรฐานของข้อมูลเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้ รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น การใช้ Big Data เพื่อพัฒนาชุดข้อมูล Official Statistics การพัฒนาการให้บริการแบบ Smart Service การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)   โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่  เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ และโครงการสำมะโนประชากรและเคหะที่จะถึงในปี ๒๕๖๓ ซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องเร่ง Upgrade หรือหาวิธีการใหม่ๆ ภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อผลักดันสู่การปฏิวัติข้อมูลภาครัฐต่อไป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ ทิศเหนือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************