ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

                เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานการอบมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ ข้าราชการบรรจุใหม่ของกอง/สำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อเรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี สามารถปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาทและพระบรมราโชวาท รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ และยังเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องอบรม ๔ ชั้น ๒ ทิศใต้สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************