โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุน

เพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี

                    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา “โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี” โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงาน การประชุมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัย  เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึง FfDเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย หน่วยราชการและภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับแนวคิดตลอดจนตัวชี้วัดที่จัดทำขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอผลการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ณ ห้องวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ

*********************************