ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

                    เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”   และเปิดเผยในที่ประชุมว่า จากข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกกระทรวงร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลฯ และแต่งตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)” ขึ้น  โดยมี  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน  ปลัดกระทรวง ๑๙ กระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ กำหนดโจทย์ที่มีความสำคัญเร่งด่วน ติดตามการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูล แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเดินหน้าสร้างศูนย์ข้อมูล Big Data บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐข้ามกระทรวง นำร่องตอบโจทย์ ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว และด้านอุตุนิยมวิทยา มั่นใจ ๒ เดือนนับจากนี้ เปิดตัวสู่สาธารณะได้ พร้อมนโยบายเปิดข้อมูลภาครัฐ
เพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจและสังคม ตอบโจทย์ความต้องการข้อมูลของกลุ่มสตาร์ทอัพ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓๐ อาคาร  CAT  TOWER เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210