อบรมประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการจัดทำรายงานรุ่นที่ ๓

         นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการจัดทำรายงาน รุ่นที่ ๓   เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมการจัดหางาน    โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรม ๔ ฝั่งทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210