ลงพื้นที่สังเกตการณ์

                   เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอานนท์ จันทวิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย  Mr.  Graeme Buckley ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่กองสถิติสังคมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามโครงการสำรวจการทำงานของเด็ก ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล (ก.ค.-ก.ย.) โดยมีครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น ๘๓,๘๘๐ ครัวเรือนทั่วประเทศ ณ จังหวัดราชบุรี

 

*********************************