ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการ สปค.๖๓

(การปฏิบัติงานล่วงหน้าปี ๒๕๖๑)

                        เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑    นายภุชพงค์ โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ     เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (การปฏิบัติงานล่วงหน้าปี ๒๕๖๑)  ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (กรุงเทพมหานคร) สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี  และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ   และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือบุคลากรจากหน่วยงานอื่น   (เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ)    ในพื้นที่ ๓ จังหวัดทดลอง จำนวน ๖๒ คน    ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรม ๑ ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************