อบรมการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

                 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index : CPI)    ของประเทศไทย    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

   

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210