มอบสิ่งของกิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๑

                  นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ  และคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของโดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ให้กับชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ชุมชนหนองจุฬา ชุมชนซอยแดงบุหงา ชุมชนบุญเหลือ ๑ ชุมชนอยู่เจริญ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 4785 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210