การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐

                     เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของ สสช.” ณ ห้องอบรม ๑ ชั้น ๒ (ทิศใต้)   สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210