สำนักงานสถิติฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ

“การสานพลังเพื่อรองรับสังคมสูงวัย”

             นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสานพลังเพื่อรองรับสังคมสูงวัย” โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยทุกฝ่ายมีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย เตรียมระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมสูงวัยเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210